Hem

Våra boenden

Om Slottshagen

Slottshagen

© All rights reserved

Powered by Tribius

Våra boenden

Norra & Södra

I Norrköping ligger våra två enheter Norra och Södra, sju platser per enhet, där vi erbjuder heldygnsvård. Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp, trauman samt missbruk ofta förekommer. Klienten bor och deltar i behandling på plats, ofta under en längre period. Båda enheter belägna i fridfull miljö med djur och naturen inpå knuten. Vår behandling vilar på KBT med en kombination av samtalsterapi både i grupp och enskilt samt färdighetsträning för en hållbar livssituation. Stöd och hjälp med insättning och eller nedtrappning av läkemedel. Det finns också möjlighet att få träffa vår psykoterapeut för bedömning av trauma/PTSD och också genomföra trauma/PTSD behandling under placeringstiden.

Vi erbjuder även olika former av sociala aktiviteter som hjälper klienten till en meningsfull hållbar vardag efter placering samt för ett liv fritt från beroende med minskad psykisk ohälsa. Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egna kompetens och sina resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation. När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en meningsfull och hållbar livssituation.

Bildgalleri

Skyddat boende

Vi erbjuder kvinnor med skyddsbehov ett säkert boende i en skyddad miljö med tillgång till erfaren personal dygnet runt. Tillsammans skapar vi en tillvaro med alla förutsättningar till en trygg, hållbar och meningsfull skyddsplacering.

Vi kan ta emot placeringar omgående och har tillgång till kvalitetssäkrade bostäder i trygga områden. Kvinnans kontaktperson och medarbetare i teamet har lång erfarenhet av att arbeta med och kring kvinnans specifika behov och förstår komplexiteten kring kvinnor som är utsatta för våld, våld i nära relation samt våld kopplat till heder.

Våra medarbetare har alla adekvat utbildning såsom:

- FREDA
- TRAPPAN
- TMO (traumamedvetenomsorg)
- Våld i nära relation/hedersrelaterat våld - (PATRIARK)

Vi erbjuder skräddarsydda placeringar utifrån vårdplan vilket ofta också kan innebära behandling i samsjuklighet, missbruk, självskedebeteenden, placerade barn etc. Vi har tät samverkan med placerande instans genom kontinuerliga uppföljningsmöten, månadsrapporter och arbetar efter upprättad genomförandeplan med riskanalys.

Vid bedömning och behov har kvinnan tillgång till läkare, sjuksköterska, psykoterapeut kopplade till oss vilket innebär en trygghet i att inte behöva lista sig till allmän sjukvård. Vårt förhållningsätt är att skapa en miljö och en tillvaro för kvinnan som leder till en hållbar och bestående skillnad. En trygg helhetslösning där vi hela tiden är flexibla i var kvinnan befinner sig just nu men med en tydlig genomtänkt process.

Vi skapar tillit med värme, förutsägbarhet och engagemang där målet är en kvinna med självkänsla och självomsorg vilken självständigt står stabil i ett meningsfullt vardagsliv utan behov av vidare insats.

SÄKERHET:

- Säkerhetsutbildning för kvinnan
- Åtgärder som digitala anpassningar såsom folkbokföring, telefon, sociala medier, banktjänster
- Fysiska anpassningar
- 24-timmars jour
- Planerade dagliga möten med kontaktperson och medarbetare
- Överfallslarm direktkopplat till säkerhetsbolag
- Dygnet runt bevakning vid behov
- Möjlighet till akut flytt till ny adress/ny stad vid behov

Vi har möjlighet att ta emot kvinnor med barn, ta kontakt för mer information och bedömning.